DANH SÁCH NHẬN ĐƯỢC QUÀ TỪ INTIMATE
     
1 Lam Ngọc Phiêu Vân https://www.facebook.com/lam.ngoc.phieu.van
2 Nguyễn Hà https://www.facebook.com/ech.con2
3 Thuyết Trần https://www.facebook.com/thuyet.tran.779
4 Nguyễn Thanh Hao https://www.facebook.com/myheartwillgoon.si
5 Thanh Hà Nguyễn https://www.facebook.com/thanhha.nguyen.3133
6 Tuyet Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?id=100006868537254
7 Nguyễn Thúy https://www.facebook.com/profile.php?id=100040140008501
8 Nguyễn Thùy Dung https://www.facebook.com/thuydung.nguyen.507679
9 Trần Bình An https://www.facebook.com/binhanh.tran.33
10 Lê Huế https://www.facebook.com/lehue8101992
11 Nhàn Hoàng https://www.facebook.com/profile.php?id=100030547022334
12 Van Pink https://www.facebook.com/vivan.lovelyday
13 Hiền Thu https://www.facebook.com/hien.thu.5872
14 Doan Đặng https://www.facebook.com/doan.dang.5623
15 Bích Vũ https://www.facebook.com/bich93
16 Huyền Trang Vũ https://www.facebook.com/vu.huyentrang.35175
17 Nga Trương https://www.facebook.com/profile.php?id=100007007927413
18 Hà Vũ https://www.facebook.com/profile.php?id=100041603530559
19 Đỗ Thảo Nhu https://www.facebook.com/dothaonhu
20 Hà Ngọc https://www.facebook.com/profile.php?id=100029843001368
21 Bích Thu https://www.facebook.com/bich.thu.12
22 Dang Phuong https://www.facebook.com/profile.php?id=100011112336348
23 Huyễn Vũ https://www.facebook.com/gril.xinhyb.5
24 Đinh Kiều Trang https://www.facebook.com/intimavietnam/
25 Bà Ngoại Tin https://www.facebook.com/camtu.cau.3990
26 Lê T Mỹ Nương https://www.facebook.com/kimtrapy
27 Thanh Thúy Trịnh https://www.facebook.com/trinh.thanhthuy.3720
28 Michin Na https://www.facebook.com/michin.na.9
29 Phạm Thủy Ngân https://www.facebook.com/hg.pham.1
30 Mun May Mắn https://www.facebook.com/ha.cuoi.92
31 Vịt Donan https://www.facebook.com/VitDonan2014
32 Tuấn Kiệt https://www.facebook.com/profile.php?id=100040048940268
33 Nguyễn Sóc Nâu https://www.facebook.com/profile.php?id=100009629811977
34 Vương Ngọc https://www.facebook.com/hongle.dao.908
35 Nguyễn Thanh Phúc https://www.facebook.com/thanh.phong.1460693
36 Nguyễn Thùy Dung https://www.facebook.com/thuydung.nguyen.507679
37 Ngoan Vũ https://www.facebook.com/vuthi.ngoan.3
38 Hạt Đậu Nhỏ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008453169245
39 Hoàng Thương https://www.facebook.com/micky.thuong
40 Van Hồng https://www.facebook.com/profile.php?id=100031176559434
41 Hoa tigon https://www.facebook.com/hang.vo.7528
42 Trương Thanh Tuyền https://www.facebook.com/Trantranganh.87
43 Trần Mi Mi https://www.facebook.com/profile.php?id=100009348476498
44 Jenny Vũ https://www.facebook.com/bambimio.bimvai.9
45 Lê Huế https://www.facebook.com/lehue8101992
46 Hoa Hồng Xanh https://www.facebook.com/profile.php?id=100022352382709
47 Nhàn Hoàng https://www.facebook.com/profile.php?id=100030547022334
48 An Kiều https://www.facebook.com/Kieuan234
49 Hương Lê https://www.facebook.com/profile.php?id=100004931340262
50 Nguyễn Thị Tươi https://www.facebook.com/tuoi.nguyen.927980
51 Phạm Thị Hoa https://www.facebook.com/hoa.phamthi.7
52 Tâm Duyên Hạnh https://www.facebook.com/tam.duyenhanh
53 Bích Vũ https://www.facebook.com/bich93
54 Hoàng Quỳnh https://www.facebook.com/jungeunme89
55 Nguyễn Thiện Minh Tâm https://www.facebook.com/intimavietnam/
56 Hue Le https://www.facebook.com/hue.le.3745